logo

21 Ağustos 2019

YEREL YÖNETİMLER VE KIRSAL TURİZM ( 2 )

Kırsal turizm sadece köy gezileri, çiftlik gezileri ya da bu tip faaliyetlerden meydana gelmez. Aynı zamanda yöresel yemeklerin, el sanatlarının, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasını sağlamak, tanıtmak için yapılan faaliyetler de kırsal turizm içerisinde karşımıza çıkmaktadır.

Bu turizm türünde önemli olan, doğal dokunun ve kültürel yapının bozulmadan yerli ve yabancı turiste sunulmasıdır.

Diğer bir konu ise, yerli ve yabancı turistin doğal doku içerisindeki aktivitelere yaşantıya zarar vermeden katılımının sağlanmasıdır.

Kırsal alanları turistik faaliyetlere açarken, bu bölgelerin taşıma kapasitelerine uygun bir yapılanmanın tercih edilmesi ve koruma kullanma ilkelerine uygun hareket edilmesi oldukça önemlidir.

Büyük kitlelerin plânsız şekilde, kırsal değerleri çok fazla gözetmeksizin, kırsal turizme yönlendirilmesi, kırsal turizmin genel felsefesine aykırıdır. Bu nedenle kırsal kaynakları en az yıpratacak ve kırsal kültürü en az asimile edecek kapasitelerde kırsal turizm faaliyetlerin yürütülmesi gerekir.

Kırsal kalkınma; kırsal alanlardaki hayat şartlarını iyileştirmeye yönelik, kırsaldaki nüfusun kent alanlarındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik nimetlerden, göç olgusunu yaşamalarına gerek olmaksızın, bulundukları yerde faydalanmalarını sağlayan ekonomik ve sosyal politikalar bütünüdür.

Birleşmiş Milletler örgütüne göre ise kırsal kalkınma, küçük toplulukların içinde bulundukları ekonomik ve sosyal koşulları iyileştirmek amacı ile giriştikleri çabaların birleştirilmesi, bu toplulukların ulusal bütünle kaynaştırılması ve ulusal kalkınma çabalarına gerekli katkıda bulunmalarının sağlanması süreci olarak tanımlanmaktadır.

Kırsal turizmin kırsal kalkınmaya etkisi daha çok yöredeki tarihi, doğal, kültürel yapı, deniz etkisi, kıyı yapısı ve tarımsal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasıyla orantılıdır.

Günümüzde kırsal turizme dayalı kalkınma, kırsal girişimcilerin varlığıyla birlikte daha iyi çalışmakta ve kırsal alanlarda tarımla geçinen insanlara ikincil bir gelir kaynağı sağlamaktadır.

Ø Kırsal turizm, kırsal alanlarda yeni iş alanları yaratarak, genel ve bölgesel istihdama doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. Bu konuda yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir. İl ve İlçe belediyelerimiz Özel İdare işbirliği ile bir strateji geliştirerek farklı kırsal kalkınma modelleri geliştirip uygulayabilirler.

Ø Yörede turizmin gelişmesine paralel olarak bölgede gelirlerin artması, tarım sektöründe üretim kapasitesinin artmasına, standardizasyon sağlanmasına ve kaliteli ürünün gerçek fiyatını bulmasına katkı sağlamaktadır.

Ø Tarım ekonomisinin yaygın olduğu bölgelerde turizmin gelişmesi, tarımla geçinenlerin refah düzeyinin artmasını, dolayısıyla gelire bağlı olarak yoksulluğun azalmasını sağlanmaktadır.

Ø Kırsal turizm, kırsal alanlarda iletişim, ulaştırma, teknolojik gelişim v.b. altyapı imkânlarının gelişmesini de beraberinde getirir.

Ø Kırsal turizm kültürel zenginlik oluşturan ağaç işleri, halı, kilim, el işlemeleri, süs malzemeleri gibi geleneksel zanaatlara ve el sanatlarına daha fazla önem verilmesini ve bunların bir gelir kaynağına dönüşmesini sağlar.

Ø Kırsal turizm tarihsel yapılara (eski kiliseler, şatolar, çiftlik binaları, evler) çeşitli işlevler kazandırılmasını (müze, el sanatları merkezi, konaklama evi, vb.) sağlar.

Ø Kırsal turizm gelir kazandırıcı özelliği yörenin sahip olduğu turistik arz değerlerinin korunmasına olumlu katkı sağlar.

Ø Kırsal turizm sanat, folklor, festival, tiyatro gibi aktivitelerin kalitesinin yükselmesine imkân sağlar. Faaliyetleri destekler ve bunların sürdürülmesi için kaynak yaratır.

Ø Kırsal turizm kırsal alanda kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini teşvik eder. Ø Kırsal turizm, yerel girişimlerin kurumsallaşmasını sağlar.

Ø Kırsal turizm, yerelin, yerel kültürün, yerel ürün ve hizmetlerin tanıtımını, yerel kaynakların faydaya dönüştürülmesini sağlar.

Ø Kırsal alanlarda turizme bağlı olarak aile pansiyonculuğunun gelişmesi ile birlikte yöre halkının ve turistlerin kültür yapısında ve yaşam tarzında çift yönlü bir etkileşim olmaktadır.

İki taraf arasında oluşan dostluğa bağlı olarak ortaya çıkan giyim kuşam, yemek kültürü, gelenek görenekler gibi kültürel bileşenlerin alışverişi sonucunda yerel kültürel yapı zenginleşebilmekte ya da dejanerasyona uğrayabilmektedir.

Ø Kırsal alanlarda turizmin gelişmesi aynı zamanda sağlık hizmetlerinin de gelişmesini olumlu yönde etkilemektedir.

Kırsal turizm, hem kırsal yerleşmelerle iç içe olan, hem de doğal kaynaklara dayalı bir turizm türüdür. Kırsal turizm; hem doğanın hem de yerel kültürün korunmasını ilke olarak benimsediği gibi, kırsal kalkınmaya katkıda bulunma, yerel halka ek gelir sağlama, iç göçü önleme ve kültürel mirasın yaşatılmasına destek verme özelliklerine sahiptir.

Bölgelerarası gelişmişlik farkı ve yoksulluğun çok olduğu ülkelerde, kırsal turizm arz potansiyelinin etkin bir şekilde kullanılmasıyla bu sorunların giderilmesine destek verilmektedir.

Özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde çiftçilerin asıl uğraşı olan tarımı terk etmeden, yörenin sahip olduğu doğal, sosyo-kültürel ve tarihsel değerleri, turizm amaçlı kullanarak kendilerine bir ek gelir sağlamak ve refah düzeylerini yükseltmek kırsal turizmle mümkündür.

Türkiye’nin sahip olduğu doğal ve kültürel değerler, kitle turizminin temel temsilcisi durumundaki kıyı turizmi için büyük bir çekicilik oluştururken, aynı zamanda kırsal turizmin de gerçekleştirilmesi için büyük bir potansiyel arz etmektedir.

Özellikle turizm sektörünü kalkınmada sürükleyici bir güç olarak kullanan gelişmekte olan ülkeler, birtakım ekonomik sebeplerden dolayı turizm faaliyetlerinden maksimum faydayı sağlamak zorundadır.

Fakat kısa zamanda hızlı tüketim esasına dayanan kitle turizmi faaliyetleri, bu ülkelerin turistik değerlerini pek de verimli kullanma fırsatı vermemekte, az bir ekonomik katma değere karşılık, bu kaynakların hızla tahrip edilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Turistik kaynaklarını en verimli kullanmayı amaçlayan Türkiye’nin de dahil olduğu bu tür ülkelerde, istihdama, tarımsal alanların ve nüfusun korunmasına, planlı kentleşmeye, kültürel ve doğal değerlerin daha sürdürülebilir kullanılmasına imkân veren kırsal turizme, İlimiz bakımından da önem ve öncelik verilmesinin gereği ortadadır.

Özellikle İlçelerimiz ve köylerimiz, çevresindeki diğer turistik destinasyonlara oranla kırsal değerlerini daha iyi korumuş bir yöredir. Kırsal turizm yapılanmasına uygun niteliği bölgemizin araştırma alanı olarak ele alınıp değerlendirilmesinde önemli rol oynayacaktır.

Bu konulardaki Araştırma ve çalışmalara başlamadan önce kırsal turizm alanında yapılan literatür taraması gerekmektedir. Ancak bunun sonucunda İl ve ilçelerimizin, kırsal turizm potansiyeli hakkında yeterli ve kapsamlı bilgiler elde edilebilecektir.

Bu güne kadar İlimiz genelinde böyle bir çalışmanın yapılmamış olması, İlimizin kırsal turizm açısından araştırma alanı olarak seçilmeyişinin bir başka sebebidir. Bu kapsamda, yöremizde yaşayan halkın ve yerel işletmelerin kırsal turizmle ilgili tepkilerini tespit etmek ve İl genelinde plânlı bir kırsal turizm yapılanma sürecinin başlatılmasını önemli ve anlamlı kılacaktır.

Başka bir ifadeyle, yöre halkının kırsal turizm faaliyetleri içinde yer almaya ne düzeyde istekli ve hazır olduğunu belirleyerek kırsal turizmin yörede uygulanabilirliğini araştırmak, çalışmanın odaklandığı temel noktadır.

Katılımcılardan elde edilecek bulguların, yörede kırsal turizm faaliyetlerini destekleyen unsurları, ya da kırsal turizmle ilgili bazı çekinceleri de ortaya koyacağına inanıyorum.

Kırsal kesimin gelişimi konusunda, yerel halkın algılarına yönelik olarak Yrd. Dç. Dr.Hüseyin Çeken, Bilim uzmanı Metin Uçar, Muğla Üniversitesi öğretim görevlisi Taner Dalgın’ ın yapmış oldukları araştırma, belge, istatistik ve çalışmaların incelenmesi ile elde edilen bilgilerden faydalanarak, imkânlar ölçüsünde bu alandaki literatür taraması sonucunda oluşan duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmış bulunmaktayım. Bölgemiz turizminde öncü motor güç olarak görülen Safranbolu, Belediye başkanımızın tüm siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayacak şekilde konuyu ele alıp gündem oluşturmaları Safranbolu’ nun geleceği adına atılmış, tarihi büyük bir adım, çok önemli bir girişim ve gelişme olacaktır. Umarım ele alınır tartışılır ve değerlendirilir. Biliyorum ki gelecek yıllarda, bölgemiz adına böylesine girişimler başlatılacaktır. Birileri sahiplenecek, siyaseten de değerlendirecektir. Benim isteğim ve arzum, böylesine kapsamlı ve anlamlı bir projenin öncüsü de uygulayıcısı da Safranbolu olmalı. Safranbolu’da kalmalıdır. Marka olmak, marka olarak kalmak Strateji gerektirir. Plân ve uygulama gerektirir.

Belediye başkanlıklarımızla işbirliği içinde, İl Genel Meclisimiz tarafından Bölgesel, yöresel ve kişisel gelişmişlik ve kalkınma düzeyimizi arttıracak, kırsal turizm konusunun ele alınarak, ilgili kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere kamu oyu ile paylaşılmasının, geleceğe yönelik olarak, bu alanın tarihi sürecinde bir başlangıç olması temennisi ile kendimce çok önemli gördüğüm bir konuyu arz etmeye çalıştım. Şimdilik gerçekleşmesi imkânsız, hayali projeler yerine, ayağı yere basan konularla ilgili hususları Safranbolu adına gündeme taşımaya, ilgili ve yetkililerin dikkatine sunmaya çalışacağım.

Değerli MEYDAN GAZETESİ OKUYUCULARIMIZ, selâm ve dua ile sağlıcakla kalın.

Etiketler: » » »
Share
3.088 kez okundu
#

SENDE YORUM YAZ

10+5 = ?
Karabük Müzik Kursu